POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DEMI MARIANA

 Capitolul I. Definiții 

  1. “Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale  (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul activitatilor desfașurate în cadrul Cabinetului, pot fi prelucrate offline si online următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația, starea civila, etc), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate pe parcursul procesului de consiliere/psihoterapie, in cadrul sedintelor programate la cabinet. De asemenea, mai pot fi  prelucrate o serie de informații personale ca: CNP, data nașterii, data inscrierii in asociatie, data efectuarii platilor catre asociatie, adresa poștală, adresa de e-mail, etc,  în vederea păstrării evidenței clientilor, a întocmirii documentelor fiscale pentru sedintele programate.
  2. “Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

In cazul Cabinetului individual de psihologie Demi Mariana „prelucrarea de date cu caracter personal” exclude: divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie a informatiilor cu caracter personal ale clientilor, catre terți (companii sau persoane fizice).

3. Distinctia termenilor:

  • Persoana vizată sunteți dumneavoastră, persoană care în urma parcurgerii acestui document, agreeați pe deplin  termenii și consimțiți la aceștia, și care în urma  consimțământului va programați și deveniți astfel client.
  • Cel care utilizează datele dvs. personale este Cabinetul individual de psihologie Demi Mariana, care realizeaza serviciile oferite în cadrul Cabinetului –  denumit operator.  Operatorul  stabilește, în temeiul legal sau contractual existent  între dumneavoastră și Cabinet,  scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.  Operator in acest caz  este – Cabinet individual de psihologie Demi Mariana.

4.“Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice  manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați prezentele condiții si informații, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate doar  în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 5. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:

[ X]     Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;

[X ]     Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;

[ X]     Intocmirea și eliberarea documentelor fiscale aferente activităților desfășurate cu clienții;

[X ]     Desfășurarea oricărei alte activități specifice cabinetului și eliberarea documentelor aferente acestora (diplome de participare la workshopuri sau sesiuni de dezvoltare personala; certificate de voluntariat, documente fiscale, trimiterea de newsletter catre clienti, etc).

  1. Conținuturile furnizate vor fi procesate, fără intervenția vreunei alte persoane, cu excepția specialistului desemnat de către operator (daca este cazul), și a persoanelor desemnate.
  2. Prelucrarea informațiilor colectate de către operator se realizează într-un mod non-automat în vederea duceri la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor sau persoanelor responsabile) desemnați de operator.
  3. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face pentru perioada necesară desfășurării serviciilor convenite, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, unele dintre informații se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.
  4. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

 Prin prezentul document vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea prin cerere scrisă trimisă la adresa de email office@elitedcm.ro. In cazul in care nu vi se raspunde in termen rezonabil, conform cu cererea dvs, puteti  depune o plângere în fața  autoritatii de supraveghere competentă. (ANSPDCP)

  1. Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor.  Accesarea  datelor cu caracter personal se face doar de persoane angajate sau împuternicite si responsabile  ale operatorului , abilitate, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva cu documente profesionale este păstrată de către operator în condiții de securitate, cu acces  restricționat.

 Capitolul IV. Aspecte finale și Consimțământul umneavoastră

 Prin acceptarea  (consimțirea la) acestui document  Confirmați  că ați împlinit  18 ani, și că in calitate de Persoana Vizată vă puteti adresa Operatorului la adresa stipulată mai sus, sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

In cazul in care nu sunteti de acord cu cele prezentate mai sus, aveți dreptul să renunțați la serviciile oferite de Cabinetul individual Demi Mariana, fara a suporta consecințe. In cazul în care veți solicita serviciile Cabinetului, considerăm că ați acceptat și agreat la termenii de mai sus.

Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

Carmen M. Demi